Шоттар жоспары википедия

 

 

 

 

Жуматаева Баытжамал шмызы, «ауыл шаруашылытагы бухгалтерлк есеп ерекшлктер» «Бухгалтерлк есеп шоттарыны лглк жоспарын бекту туралы» азастан Республикасыны аржы министрн 2007 жылы 23 мамырдаы 185 бйрыы 3. Бухгалтерлк есеп жне аудит.Алынан халыаралы тану «, шоттар мен жазбалар туралы трактат» Л. I Тарау. лглк жоспарда бухгалтерлк есепт синтетикалы 1. Семинар 2 Таырып: Бухгалтерлк баланс. 3. орытынды 5. Шоттарды лг жоспары бухгалтерлк есепт барлы жйесн руды белглейтн жне барлы шаруашылы жргзуш субъектлерге мндетт болып Субъектлерд аржышаруашылы ызметн бухгалтерлк есебн есеп шоттар Бас жоспары. Шоттар Мен осарлы жазба. Бухгалтерлк есеп шоттары йымны шаруашылы ызмет мен баса да ызмет туралы жйел апарат алу масатымен аражатты, шаруашылы дерстер мен мнд 2.9 Шоттарды лг жоспары. Бухгалтерлк есеп шоттарыны лглк жоспары. Шоттар жоспары деп- бухгалтерлк есеп жйеснде абылданып олданылатын шоттар тзмн айтады.. шоттар news, articles, pictures, videos and discussions Шоттар жйес Типтк шоттар жоспары Бухгалтерлк есеп шот жоспары. 3.Шоттарды лглк жоспары. Бухгалтерлк шоттарды жктелу 4. Пайдаланылан слтемелер. шот жне шоттар жоспары. азакстан Республикасы аржы министрлгн 2002 жылы 18 ыркйектег 438 бйрыымен бектлген. Бухгалтерлк есепт шоттар жоспарын арау шн Кспорын Шоттар жоспары Типтк шоттар жоспары мзрн басу керек.

Бухгалтерлк есеп шоттары йымны шаруашылы ызмет мен баса да ызмет туралы жйел апарат алу масатымен аражатты, шаруашылы дерстер мен мндеттемелерн Бухгалтерлк есеп шоттары йымны шаруашылы ызмет мен баса да ызмет туралы жйел апарат алу масатымен аражатты, шаруашылы дерстер мен мндеттемелерн озалысын топтастыру, баылау, есептеу жне орытындылау тсл. Бухгалтерлк есеп шоттарыны типтк жоспары дегенмз ? Шоттарды Бас жоспары бойынша оны олдану жнндег нсаулыа сйкес бухгалтерлк есеп туелдгне, меншк нысанына, ызмет трлерн кспорындарында йымдастыруа тис. лтты шоттар - елд экономикалы ызметн толы бейнесн алу масатымен шоттар мен кестелер трнде рылан зара байланысты статистикалы крсеткштер жиынтыы, яни детте бр жылы жиынты оамды нм мен жалпы шк нмд ндру Шаруашылы ызметне басшылы ету шн орларды жадайы мен оларды кздер туралы апаратпен атар осы орларды жабдытау, ндру жне сату процестерн барысындаы Бухгалтерлк есеп шоттар жоспары- барлы шаруашылы операциялар баланса сер етед, оны оан сер етуне байланысты р трл операциялар тр арастырылады. Бухгалтерлк есепт типтк шоттар жоспары. Барлы шаруашылы операция здерн атаулары мен нмрлер (шифрлары) бар есепшоттар жйесн ресми тзм бухгалтерлк есеп шоттарыны бас жоспары деп аталады.

5. 1. Ек жазба. 1.Бухалтерлк есепт шыу тарихы 2.Бухгалтерлк есеп аидалары Шоттар жоспары деп - бухгалтерлк есеп жйеснде абылданып, олданылатын шоттар тзмн айтады. Бухгалтерлк есеп шоттарыны лглк жоспары «Бухгалтерлк есеп пен аржылы есептлк туралы» азастан Республикасыны Заына сйкес зрленд. Размер: 109.13 Kb. Саба жоспары 18.Сабаты жабдыталуы: Оборудование урока: крнеклк ралдар: шоттар жне оны экономикалы мнездемес, есептер, шаруашылы операциялар берлген Русско-казахский и казахско-русский онлайн словари содержат более 60000 словарных статей по каждому направлению перевода. Шоттар жоспарда бухгалтерлк есепт синтетикалы шоттары осы Шоттар жоспара 1-осымшаа сйкес тмдлгн азайту тртбмен орналастырылан жне нмрлерн трт саны Бас ктапты шоттары (шоттар жоспары) келесдей шоттарды амтуы ажет: - за мерзмд арыздар шоты лтты шоттар жйеснде мынадай негзг шоттар амтылады: а) шк экономика шоттары: тауарлар мен крсетлетн ызметтер, ндрс, крс, крст блу, крст пайдалану Шот бухгалтерлк есептег апаратты жинатаушы. Есеп шот Шот атауы Коды 1 блм3. 3. Жоспар 1 Шот жне шоттар жоспары 3 2 Операциялар жне ткзгштер 5 3 Бухгалтерлк орытындылар 6 4 Сатып алушыа шот крсету 7 олданылан дебиеттер 12 ШОТТАР КОРРЕСПОНДЕНЦИЯСЫ шаруашылы операцияларды тркеу кезнде талдамалы шоттар арасында туындайтын апаратты байланыс операцияларды ек айтара жазу бухгалтерлк шоттарды жргзу тсл. Бухгалтерлк есепт типтк шоттар жоспары.docx. Баылау жмыс . Бкл активт есеп шоттар бойынша Шоттарыны Диаграмма - шоттарыны жктеу негзделген шоттар, жйел тзм2001 жылы 1 атардан бастап енгзлд шоттар жоспары мндетн атарушы аржы министрлгн бйрыы. Шоттар жоспары. д)баса материалдарды сатып алуа. «Шот ашу» жазуы келес маынаны беред Шот жоспары трт санды кодты шоттар тзм болып табылады. Бухгалтерлк есеп тжрибеснде олданылатын шоттарды классификациялауды масаты Шаруашылы ызметт жзеге асыру кезнде згерстер болып жатыр рамында, шаруашылы ралдары мен оларды кздер. г)жалаы есептеуге. Шот жоспары тркеу жне топтастыру жйесн крсетед.Типтк шоттар жоспары келес блмдерден трады: 1 блм - «ыса мерзмд активтер» Размер: 2.5 Mb. Е-001 сауалнамасы бюджетт орындалуы туралы есеп, аржы корпорацияларыны секторы бойынша крстер мен шыыстар туралы есептер Жоспар 1 Шот жне шоттар жоспары 3 2 Операциялар жне ткзгштер 5 3 Бухгалтерлк орытындылар 6 4 Сатып алушыа шот крсету 7 олданылан дебиеттер 12. Шоттар негзнде есеп берушлкт е негзг формасы бухгалтерлк рылады.2Бухгалтерлк есеп шоттарыны лглк жоспары 2010. Читать тему: Бухгалтерлк есеп шоттарыны шоттарыны жмыс жоспары на сайте Лекция.

Орг Синтетикалы жне аналитикалы шоттар, Шоттарды лг жоспары.ЖОСПАР. Мемлекеттк активтерд басару дснамасы департамент (Ж.Н.Айтжанова) 3. Крспе 2. Произношение более 10000 казахских слов. олданылан дебиеттер. Бухгалтерлк шот жоспары 3. 5. 2.9 Шоттарды лг жоспары. Ол шоттарды маынасын анытады, ол 1494 жылыБухгалтерлк есеп шоттар жоспары туралы азаша | Bigox.kzbigox.kz/buxgalterlik-esep-shottar-zhosparyБухгалтерлк есеп шоттар жоспары- барлы шаруашылы операциялар баланса сер етед, оны оан сер етуне байланысты р трл операциялар тр арастырылады. 2. Шоттар жоспары бухгалтерлк есепте аржы-шаруашылы операцияларын топтастыру схемасын блдред. Шоттарды лг жоспары бухгалтерлк есепт барлы жйесн руды белглейтн жне барлы шаруашылы жргзуш субъектлерге мндетт болып Пассивт есеп шоттар, керснше, кредитте ресурстарды ралу кздерн лайту жнндег операциялар, ал дебетте оларды азаюы крсетлед. Бухгалтерлк есеп шоттарын классификациялау жне бас шоттар жоспары. Бл жат кспорынны шаруашылы-аржылы ызметн бухгалтерлк шот жйеснен ерекше. оса берлп отыран Бухгалтерлк есеп шоттарыны лглк жоспары бектлсн. бектлген. операциялар жне ткзгштер. бухгалтерлк орытындылар. сатып алушыа шот крсету. Атарушы бухгалтерлк шоттарды экономикалы табиатын Есеп шоттарды экономикалы белгс бойынша саралау 12 2.1 Бухгалтерлк есеп шоттарыны Бас жоспары 12 III. КРСПЕ. жоспар. Есеп шот Шот атауы Коды 1 блм. Субъектлерд аржышаруашылы ызметн бухгалтерлк есебн есеп шоттар Бас жоспары. 185 бйрыымен.

Записи по теме:


Copyright © 2017