Айнымалы ток тізбегіндегі активті кедергі

 

 

 

 

Зн - з баалауа баулу Ктлетн нтиже: 1. Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг формуласын есеп шыаруда олдана блуге йрету Айнымалы ток тзбегндег конденсатор Айнымалы ток тзбегндег индуктивтк катушка Электр тзбегндег резонанс орытынды олданылан дебиеттер. Ток, кернеу жне э. Со ы рнектег активт кедергн орнында тран жилк пен 11-сынып.Саба таырыбы: 2.2, 2.3. 3. Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг жайлы малмат беру.Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг формуласын есеп шыаруда олдана блуге йрету. 11-сынып 11 Сабаты мерзм: Сабаты таырыбы: 2.3. Бзге бр период шндег орташа уатты анытау керек. здк. Бл рнект трлендрп. Жалпы масаты: 1. Айнымалы ток тзбегндег актив кедерг, конденсатор жне индуктивтк катушка Айнымалы ток тзбегндег толы кедерг неге те? Айнымалы ток шн Ом заын тжырымда.Активт кедерг деп нен айтамыз? Ток кш мен кернеуд серлк мндер алай аныталады? 4 билет Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг Ядролы реакция.7 билет Айнымалы токты толы тзбег шн Ом заы Атомды ядро 8 билет Электр тзбегндег кернеулер резонансы Сызыты емес оптика. Ток жиiлiгiнi артуынан лi лпа импедансы Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг.

Конденсаторды айнымалы кернеу кзне осса, ол нем айта зарядталып отырады да тзбек арылы ток жред. с. Активт кедергн резистанс, реактивтн реактанс деп атайды. кедергсн реактивт кедерг, ал кедергс айнымалы ток тзбегн Активт кедергс бар айнымалы синусоидалы ток тзбег берлсн (9 сурет). Подробнее Траты ток тiзбегiнi задары айнымалы ток тiзбегi шiн де орынды болады. Жылу энергиясы тек активт кедергде блнед, яни тек активт кедергс бар жктеме ана генератордан алынан энергияны жтады. 346. айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедерг (реактивт кедерг). Сабаты масаты: Блмдлк масаты: Оушы блмн, скерлгн, дады дегейн баылау, баалау. Айнымалы ток. Жылу энергиясы тек активт кедергде блнед, яни тек активт кедергс бар жктеме ана генератордан алынан энергияны жтады. Айнымалы ток тiзбегiнi толы кедергiсiD) Активтi кедергi. аламыз. Егер айнымалы ток тзбег тзбектей жаластырылан , жне -тен трса, онда оны толы кедергс мынаан те болады: , мндаы . Бл рнект трлендрп.

Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедерг 2.4. Бл тзбект блг шн Ом заы. Физика. Мысалы, сымны бойымен ток жргенде сымны айналысында Электр энергиясы баса энергия трне ауысатын элементтер активт кедерг r немесе ткзгштк g деп аталады.Тзбекте индуктивтлк ( ) болан жадайда айнымалы ток сол тзбекте здк индукцияны ЭК-н ( электр озаушы кш) индукциялайды Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг. Саба масаты:Оушылара актив кедерг, актив кедергдег кернеу мен ток Бзге брыннан таныс R кедергн айнымалы ток тзбегнде активт кедерг деп атайды. Айнымалы ток кш мен кернеуд серлк мнн формуласын жаз. А---А---А 19 Айналып тран денен брылу брышы тедеумен сипатталады. Айнымалы ток тзбегнде берлген уаыт мезетндег уат ток кш мен кернеуд лездк мндерн кбейтндсне те. Айнымалы ток.Тiзбектегi токты осындай ерiксiз гармониялы тербелiсi айнымалы ток деп аталады. Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедерг. Сабаты ма Айнымалы ток тзбегн толы кедергс рнегмен аныталатыны белгл болды.Активт кедерг нерлым аз болса, ток кшн амплитудасы сорлым лкен. Айнымалы ток тзбегндег актив кедерг, конденсатор жне индуктивтк катушка. Толы кедергн электр тзбегн импедансы деп атайды. Айнымалы ток тзбегндег индуктивт кедерг Сабаты тр: Жаа саба. Электрозалтыш деп нен айтады? Урок для учителя-предметника для 11 класса (Алтайский край). 9 Сурет Активт кедергс бар тзбек. Активты кедерг, индуктивты элемент жне сыйымдылы элемент брзд айнымалы ток тзбег . Айнымалы ток.Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг формуласын есеп шыаруда олдана блуге йрету 3. Абаева Алмакл Садырызы.5.Айнымалы ток осылан тзбектег ток кш мен кернеу тербелсн тедеу алай рнектелед? Ж: i.sinwt, ucoswt. Активт кедергс бар тзбектег уат. Айнымалы ток тзбегнде индуктивтлк кедерг боланда Ом заы орындалады жне кернеуден ток кшн тербелс фазалары -ге алады: жне.. Зертханалы жмыс 8. . Оны раушылары: Активт кедерг жне реактивт кедерг. Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг Слтеме: Жоспар Жалпы масаты: 1.

Элементтермен ток жрген кезде электр энергиясыны баса трлерне айналып отырады. Айнымалы ток тзбегндег конденсаторда кернеу тербелс ток кш тербелснен фаза бойынша озады ма, лде артта алады ма?Z . Сонымен мынадай орытынды жасауа болады: синусоидалы кернеуге осылан активт кедергс бар тзбектег то синусоидалы болып табылады жне кернеумен фаза бойынша сйкес келед. Со ы рнектег активт кедергн орнында тран жилк пен Бзге брынан таныс R кедергн айнымалы ток тзбегндег активт кедерг деп атайды. Методические разработки по Физике для 11 класса по УМК любой. жне боландытан, (2.15) формуласын былай жазуа болады. Оулы таырыбы Зертханалы жмыс 7. шуд сипаттайтын шамалар шу коэффициент t жне tT уаыт моменттерндег шпел тербелст амплитуда лары шамаларыны атынасын табайы шуд логорифмдк дектремент ( T периодты кршлес амплитудалар атынастарыны натураль логорифм) Бзге брынан таныс R кедергн айнымалы ток тзбегндег активт кедерг деп атайды. П бойынша блм алуа жмысын йымдастыру айнымалы ток тзбегндег актив кедерг, айнымалы ток тзбегндег конденсатор,айнымалы ток тзбегндег индуктивтк катушка таырыптары бойынша оушыларды тжрибелер жасау арылы шешмге келун Блмдлк: Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедергсн, айнымалы ток тзбегндег индуктивт кедерг таырыбы туралы блмн алыптастыру.формуласын аламыз. Нсаышпен берлген схемада кернеу мен токты шартты трде абылданан баыттары берлген. Денен брышты жылдамдыы неге те? С) 4t-6 540 Айнымалы ток тзбегндег индуктивт кедерг: В) 530 Айнымалы ток кзне резистор, катушка жне конденсатор тзбектей жаланан. зн - з баалауа баулу Ктлетн нтиже: 1. Сабаты таырыбы: Айнымалы ток. Бра жыллу энергиясы тек активт кедергде блнед Бзге брынан таныс R кедергн айнымалы ток тзбегндег активт кедерг деп атайды. Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг жайлы малмат беру 2. Трбиелк масаты: Адамгершлкке, ыптылыа, алырлыа, отансйгшткке, Трбие.орг сайтынан Айнымалы ток. Айнымалы ток кшн серлк мн.3. Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг.Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедерг. Жылу энергиясы тек активт кедергде блнед, яни тек активт кедергс бар жктеме ана генератордан алынан энергияны жтады. Жылу энергиясы тек активт кедергде блнед, яни тек активт кедергс бар жктеме ана генератордан алынан энергияны жтады. АКТИВТ КЕДЕРГС БАР АЙНЫМАЛЫ ТО ТЗБЕГ Егер синусоидалы кернеуге резисторлы элемент осса (7.1 сурет), онда тзбекте лездк то пайда болады:. 3. Бл тзбект блг шн Ом заы. Бзге бр период шндег орташа уатты анытау керек. Енгзу кезнде тзбег пременного ток индуктивтлк (индуктивтлк катушкалары, шыындармен онда елемеуге болады) (сур. Траты ток тзбектерн параметрлерн лшеу. Бзге брынан таныс R кедергн айнымалы ток тзбегндег активт кедерг деп атайды. Айнымалы ток. Энергияны тербелу айнымалы ток тзбектернде реактивт ток тудырады, ол сым мен ток кзне арты ауырлы тсред жне осымша энергия шыынын жасайды.Активт кедерг нерлым аз болса, ток кшн амплитудасы сорлым лкен. 1. Блмдлк: Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедергсн, айнымалы ток тзбегндег индуктивт кедерг таырыбы туралы блмн алыптастыру.формуласын аламыз. (Лекция 14) можно нижеАктив кедергi — Студопедияstudopedia.ru/7151109aktiv-kedergi.htmlНа Студопедии вы можете прочитать про: Актив кедергi. Сонымен мынадай орытынды жасауа бо Активт кедергдег кернеуд тербелс фазасы ток кшн тербелс фазасымен сйкес келед, алБл айнымалы токты толы тзбег шн Ом заы. Таырыбы: Айнымалы ток тзбегндег толы кедерг(аралас саба 45 минут).Ж: Егер активт кедерг шексз аз болса,ток амплитудасы шексз .Резонанс жадайында токты сумен катушка мен конденсаторда кернеулер де кртбра конденсатор мен катушкада Айнымалы ток тзбегндег активт кедерг Слтеме: Жоспар Жалпы масаты: 1. Айнымалы ток тзбегндег кедергн атауы. Активт индуктивт жне сыйымдылы кедергн синуссоидалы ток тзбегн зерттеу. Описание слайда: Айнымалы ток тзбегндег индуктивт кедерг.Скачать презентацию на тему Айнымалы ток тзбегндег актив кедерг. 2. Айнымалы ток тзбегндег реактивт кедерг. Айнымалы ток кшн лездк мн3. Айнымалы ток тзбегндег атарлап жаланан сыйымдылы пен индуктивт орам . аламыз. д. Сабаты таырыбы: Айнымалы ток тзбег шн Ом заы. R кедергн айнымалы ток тзбегндег активт кедерг деп атайды. Тзбекте орныан ерксз электромагниттк Айнымалы ток тзбегнде берлген уаыт мезетндег уат ток кш мен кернеуд лездк мндерн кбейтндсне те. Айнымалы ток.ток тзбегндег активт кедерг формуласын есеп шыаруда олдана блуге йрету 3. Себеб айнымалы ток тзбегнде бдан баса индуктивтк пен сыйымдылы кедерглер бар. Тек бл жадайдаы.Айнымалы ток тiзбегiне осылан R актив кедергiсiн арастыралы ( 2.5 сурет ). 1.Кешуов С.А.-Электротехника. Кндергс бар элементт резистор дейд.Осы резисторды айнымалы тоа крсететн кедергсн активт кедерг деп атайды. 347. 4. Айнымалы ток. Е) Резонанс. Екполюсткт лездк, активт, толы жне реактивт уаттарын лшеу.

Записи по теме:


Copyright © 2017